Schnorr v.Carolsfeld, Cain und Abel – Schnorr v. Carolsfeld / Cain and Abel – Schnorr v.Carolsfeld, Caïn et Abel